Mindi privātuma politika

1. Kas ir Mindi privātuma politika?

Mindi privātuma politika ir izveidota, lai sniegtu Lietotājiem (turpmāk Lietotājs vai Jūs jebkurā locījumā) informāciju par to, kā un kādēļ Mindi var apstrādāt Personas datus un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi. Mindi privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums skaidru informāciju par to, kā un kādiem mērķiem Personas dati var tikt apstrādāti un kā Jūs varat kontrolēt to apstrādi, kad Jūs izmantojat Mindi pakalpojumus (tajā skaitā lietojat Portālu un saņemat piedāvājumus par apdrošināšanas un kreditēšanas pakalpojumiem). Mindi, ņemot vērā pieejamos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, īsteno piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu Personas datus.

Mindi nodrošina, ka Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Mindi privātuma politiku, Portāla lietošanas noteikumiem un uz Mindi darbību attiecināmajiem normatīvajiem aktiem. Piesakoties un saņemot Mindi pakalpojumus (tajā skaitā lietojot Portālu), Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar Mindi privātuma politiku un Portāla lietošanas noteikumiem.

Mindi vērš Jūsu uzmanību, ka pirms Trešo personu vai Sadarbības partneru pakalpojumu saņemšanas vai preču iegādes Jums ir pienākums iepazīties arī ar Trešo personu vai Sadarbības partneru privātuma politikām un citiem norādītājiem personu datu apstrādes dokumentiem.

2. Kas ir Mindi?

Mindi ir SIA “Mindi Latvia”, reģistrācijas numurs 40203282855, SIA "Mindi insurance", reģistrācijas numurs 40203271832, un/vai jebkura ar kādu no tām saistīta komercsabiedrība (tajā skaitā mātes, meitas un māsas sabiedrības), kas kopā veido Mindi grupu.

Mindi pakalpojumi ir informācijas iegūšana, atlasīšana un sniegšana Lietotājam par Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm (piemēram, apdrošināšanas vai kreditēšanas pakalpojumus, sadzīves rēķinu samaksas pakalpojumus, nekustamo īpašumu vērtēšanas un citus ikdienas sadzīvei nepieciešamos pakalpojumus un preces), tajā skaitā ar iespēju Sadarbības partneru pakalpojumus salīdzināt savā starpā caur Portālu, un citi Portālā pieejamie Mindi pakalpojumi.

Mindi (turpmāk arī Mēs jebkurā locījumā) pret Personas datu apstrādi attiecas ļoti atbildīgi. Ja Jums ir jebkāda veida jautājumi par Personas datu apstrādi vai Mindi privātuma politiku, tad Jūs varat sazināties ar Mindi telefoniski (zvanot uz telefona numuru 27 670 000) darba dienā no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]

3. Mindi privātuma politikā lietotie jēdzieni

Mindi privātuma politikā lietotajiem jēdzieniem ir tāda pati nozīmē kā Portāla lietošanas noteikumos, ja vien Mindi privātuma politikā nav noteikts citādāk.

Mindi privātuma politikā, papildus Portāla lietošanas noteikumos lietotajiem terminiem, tiek lietoti šādi termini.

Kompetentās iestādes: valsts un pašvaldību iestādes
Personas dati: jebkura informācija par identificētu vai identificējamu Lietotāju, kas tiek apstrādāta saistībā ar Mindi pakalpojumu sniegšanu
Trešās personas: jebkura persona, kas nav Mindi, Lietotājs vai Sadarbības partneris

4. Kā Mindi iegūst Personas datus?

Mindi saņem liekāko daļu Personas datus no Jums tad, kad Jūs saņemat Mindi pakalpojumu (tajā skaitā lietojot Portālu). Personas dati tiek iegūti brīdi, kad Jūs izmantojot Portālu (tajā skaitā mobilās aplikācijas, kuras izmantojamas ar viedierīcēm) un citas ierīces, saziņas kanālus vai aplikācijas, kuru darbību nodrošina Mindi, tajā skaitā tad, kad sazinieties ar mums, izmantojot sociālos tīklus, un citos veidos.

Mindi var nodot Personas datus citām sabiedrībām, kuras ietilpst Mindi grupā. Personas dati tiks nodoti Mindi grupas ietvaros, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Mindi pakalpojumu sniegšanu Jums, ievērojot to, ka Mindi pakalpojumus var sniegt dažādās Mindi grupas sabiedrības.

Mindi saņem Personas datus par Jums arī no Sadarbības partneriem. Ja jūs piesakāties un saņemat Sadarbības partnera pakalpojumus vai preces, tad viņi nodot Personas datus mums, lai mēs varētu nodrošināt Mindi pakalpojumu sniegšanu un sekot Sadarbības partneru darījuma attiecībām ar Jums.

Mindi saņem Personas datus no Trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus Mindi (piemēram, IT pakalpojumus vai tirgus izpētes pakalpojumus) vai nodrošina Jūsu darbību veikšanu Portālā (piemēram, ļauj autentificēties, lai piekļūtu Profilam, vai ļauj veikt maksājumus). Šādos gadījumos Mindi nodrošina, ka Personas datu apstrāde tiek veikta droši un atbilstoši prasībām un saņemtos Personas datus izmanto tikai Mindi privātuma politikā noteiktajā kārtībā.

5. Kādus Personas datus iegūst Mindi?

Personas dati, kurus Mindi var iegūt un apstrādāt, kad Jūs izmantojat Mindi pakalpojumus ietver jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru, dzimšanas datus, informāciju par transportlīdzekļiem, jūsu ienākumiem un izdevumiem, kredītsaistībām, norēķinu konta numurus un citu informāciju, kuru sniedzat Jūs vai kurus Mindi privātuma politikā noteiktajā kārtībā iegūst no Sadarbības partneriem vai Trešajām personām. Tāpat Mindi iegūst arī Personas datus par Jums, kas saistīti ar to, kad un kā Jūs lietojat Portālu, un darbībām, kuras Jūs esat veicis Portālā.

Ja Jūs sniegsiet Personas datus par Trešo personu, nevis Jums, tad jums vispirms ir jāiepazīstina Trešā persona ar Mindi privātuma politiku un Portāla lietošanas noteikumiem un jāsaņem atļauja no Trešās personas viņa vai viņas Personas datu nodošanai Mindi. Sniedzot šādus Personas datus, Jūs apstiprināt, ka Trešā persona ir tam piekritusi un vēlas, lai Jūs to darāt.

Mindi var iegūt Personas datus, ierakstot un pārbaudot Jūsu zvanus, elektroniskā pasta vēstules, īsziņas un citu komunikāciju ar Mindi. Ierakstīšana un pārbaudes tiks vienmēr veiktas tikai Mindi komercdarbības nodrošināšanai, tajā skaitā nodrošināt Mindi komunikācijas ar Jums kvalitāti un pilnveidošanu, Mindi darbinieku kvalifikācijas celšanu un darbības kontroli, novērst nesankcionētu Portāla lietošanu, nodrošināt Portāla efektīvu darbību un izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu.

Lai nodrošinātu Mindi pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām, mēs varam Jūs lūgt sniegt informāciju par Jūsu piedzīvoto pieredzei, izmantojot Mindi pakalpojumus. Jebkura jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai un vienīgi Mindi pakalpojumu pilnveidošanai un netiks padarīta publiski.

Mindi norāda, ka Jums vienmēr jābūt atbaidīgam un uzmanīgam, lietojot Portālu, un ir jāpārliecinās, ka visa Jūsu sniegtā informācija un dokumenti ir īsti, patiesi un aktuāli.

6. Kādiem mērķiem Mindi apstrādā Personas datus?

Mindi apstrādā Personas datus, ko Jūs, Sadarbības partneris vai Trešā persona ir snieguši Mindi caur dažādiem tiešsaistes vai bezsaistes avotiem, tajā skaitā, piemēram, kad Jūs izmantojat Portālu un saņemat Mindi pakalpojumus vai Sadarbības partnera pakalpojumus vai preces, sazinieties ar mums, izmantojot sociālos tīklus, un citos veidos šādiem mērķiem.

6.1. Personas datu apstrāde Mindi pakalpojumu sniegšanai

Šajā sadaļā ir aprakstīti tie Personas datu apstrādes mērķi, kas tiek īstenoti Mindi pakalpojuma sniegšanas ietvaros.

6.1.1. Profila izveidošana un Portāla lietošanas nodrošināšana

Lai Lietotājs varētu izmantot Portālu un saņemt Mindi pakalpojumus, Lietotājam var būt nepieciešams izveidot Profilu. Profils tiek uzskatīts par rīku Mindi pakalpojumu un, ja tas ir iespējams, Sadarbības partneru pakalpojumu un preču saņemšanai. Lai sniegtu Mindi pakalpojumus, Mindi var nodot datus Sadarbības partneriem, sagatavot Sadarbības partneru pakalpojumu un preču piedāvājums, Mindi var apstrādāt Lietotāja un Sadarbības partnera sniegtos un atsevišķos gadījumos no Trešajām personām apkopotos Personas datus, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, vecums, dzīvesvieta, kontaktinformācija, izmantotais Mindi pakalpojums, izmantotais vai iegādātais Sadarbības partnera pakalpojums vai prece, kredītvēstures un finanšu dati. Profilā saglabājamās un Mindi pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais informācijas un dokumentu apjoms ir atkarīgs no konkrētajiem Mindi pakalpojumiem un Sadarbības partneru pakalpojumiem, ko saņem Lietotājs, un tie var mainīties.

Mindi var apstrādāt Jūsu Personas datus Sadarbības partnera uzdevumā vai pēc savas iniciatīvas, lai Mindi un Sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanas laikā informētu Jūs par Jūsu pienākumiem, saistībām, nākamajiem maksājumiem un sniegtu citu lietderīgu informāciju par Mindi un Sadarbības pakalpojumu sniegtajiem pakalpojumiem Jums.

Personas datu apstrāde balstās uz Mindi pakalpojumu līgumu, kas sastāv no Portāla lietošanas vispārīgajiem noteikumiem un speciālajiem noteikumiem, tā izpildi un abu pušu (Lietotāja un Mindi) interešu un tiesību aizsardzības ievērošanu strīdus gadījumā, tai skaitā, ja Jūs sazināties ar Mindi saistībā ar Mindi pakalpojumu neatbilstību vai iesniedzat kādu sūdzību.

Ja Jūs nesniedzat savus Personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Mindi pakalpojumu līguma izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Mindi nevar nodrošināt Mindi pakalpojumu sniegšanu.

Mindi var apstrādāt Personas datus, lai:

 • nodrošinātu Jūsu piekļuvi un iespēju saņemt Mindi pakalpojumus, tajā skaitā, lai identificētu Jūs, nodrošinātu Jūsu izveidotā Profila darbību, un darbību veikšanu Portālā;

 • tos nodotu Sadarbības partneriem, par kuru pakalpojumiem un precēm Jums tiks sniegta informācija, piedāvājumi un to salīdzinājumi;

 • nodrošinātu ērtāku Portāla lietošanu, sniedzot Mindi rīcībā esošo informāciju Portālā norādītajās vietās, kad Jūs atkārtoti lietosiet Portālu;

 • nodrošinātu maksājumu veikšanu Portālā noteiktajās vietās vai Portālā noteiktajā kārtībā Trešajām personām;

 • sekotu Jūsu veiktajiem darījumiem ar Sadarbības partneriem;

 • Jūs varētu dalīties ar mūsu informāciju un saturu ar Trešajām personām, kad šādu funkcionalitāti mēs nodrošinām.

6.1.2. Lietotāja un Mindi savstarpējā saziņa Mindi pakalpojumu ietvaros

Mindi var apstrādāt Personas datus, lai sazinātos un komunicētu ar Jums, tajā skaitā, lai:

 • sniegtu un nosūtītu informāciju par Mindi pakalpojumiem un par Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm, par kurām Mindi ir apņēmies informēt Jūs vai ir saņemts Jūsu lūgums informēt (mēs ar Jums varam sazināties tajā skaitā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, sociālos un digitālos medijus un citos veidos);

 • sniegtu un nosūtītu apstiprinājumus par Jūsu pieprasītajiem Mindi pakalpojumiem un Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm;

 • sniegtu un nosūtītu informāciju par turpmākajām Mindi pakalpojumu un Sadarbības partneru pakalpojumu un preču saņemšanas iespējām, balstoties uz Mindi rīcībā esošajiem Personas datiem (piemēram, nosūtīt jaunu piedāvājumu par apdrošināšanu pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa beigām);

 • sniegtu un nosūtītu Mindi sagatavoto un apkopoto informāciju par iespēju Jums ietaupīt naudas līdzekļus, izmantojot Sadarbības partneru pakalpojumus vai preces.

6.1.3. Mindi pakalpojumu un Sadarbības partneru pakalpojumu un preču pilnveidošana

Mindi var apstrādāt Personas datus, lai pilnveidotu Mindi pakalpojumus un Sadarbības pakalpojumus un preces pēc iespējas atbilstošāk Jūsu vajadzībām, tajā skaitā, lai

 • pilnveidotu mūsu sniegto informāciju un ieteikumus par Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm (šī informācija ļauj mums sagatavot Jums un citām personām pēc iespējas atbilstošāku informāciju un piedāvājumus par Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm);

 • lai salīdzinātu un pārbaudītu Personas datus ar citu informāciju, kura ir mūsu rīcībā vai tiek iegūta no Trešajām personām;

 • lai sniegtu informāciju Sadarbības partneriem, lai tie varētu izprast Jūsu vēlmes un vajadzības attiecībā uz Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm.

6.2. Lojalitātes programmas darbības nodrošināšana

Mindi pakalpojumu sniegšanas ietvaros nodrošina Lietotājam iespēju piedalīties lojalitātes programmā atbilstoši lojalitātes programmas noteikumiem. Lojalitātes programmas īstenošana ir daļa no Mindi sniegtā pakalpojuma, un ar to saistītā Personas datu apstrāde balstās uz Mindi pakalpojumu līgumu.

Lojalitātes programmas ietvaros Mindi nenodod Lietotāja Personas datus sadarbības partneriem, kuru pakalpojumus iespējams izmantot caur šo programmu.

6.3. Normatīvo aktu prasību izpilde

Mindi pakalpojumu sniegšanas ietvaros uz Mindi darbību ir attiecināmas vairāku normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Mindi komercdarbību un grāmatvedības prasību regulējošo normatīvo aktu prasības. Mindi savas darbības ietvaros apstrādā Personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas var paredzēt, piemēram, apstrādājamo Personas datu apjomu vai glabāšanas ilgumu.

6.4. Lietotāja saziņa ar Mindi

Ja Jūs sazināties ar Mindi izmantojot Mindi kontaktinformāciju vai sociālos tīklus par jautājumiem, kas nav saistīti ar Mindi pakalpojumu sniegšanu, Mindi šo korespondenci veic un saglabā, lai sniegtu Jums atbildi, nodrošinātu kvalitatīvu Mindi pakalpojumu sniegšanu un uzlabotu Mindi pakalpojumu kvalitāti.

Saziņas datus Mindi apstrādā, balstoties uz savu leģitīmo interesi nodrošināt informācijas sniegšanu Jums, nodrošināt klientu apkalpošanas kvalitātes uzraudzību un uzlabot sniegtos pakalpojumus. Anonīmā veidā korespondence ar Jums var tikt saglabāta, lai veidotu apkopojumu par Lietotāju apmierinātību ar Mindi pakalpojumiem.

7. Personas datu iegūšana no Trešajām personām

Atsevišķu Mindi un Sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanas ietvaros Mindi nepieciešams iegūt Lietotāja Personas datus no Trešajām personām. Personas datu iegūšana no Trešajām personām nepieciešama, lai Mindi un Sadarbības partneri spētu sagatavot Jums piemērotus piedāvājumus, noslēgt ar Jums līgumus un sniegt pakalpojumus.

Gadījumā, ja Personas datu iegūšanu no Trešajām personām veic Sadarbības partneris, nevis Mindi, uz Lietotāja Personas datu apstrādi attiecināmi attiecīgā Sadarbības partnera privātuma noteikumi.

8. Kam tiks nodoti Personas dati?

Jūsu Personas dati, ko Jūs sniedzat Mindi, nav pieejami Sadarbības partneriem un Trešajām personām, ja šādai Personas datu izpaušanai nav tiesiska pamata. Mindi pakalpojumu sniegšanas ietvaros Personas dati tiek nodoti attiecīgajiem Portālā norādītajiem Sadarbības partneriem, kas var veikt Lietotāja reģistrāciju savā mājaslapā. Nododot Personas datus Sadarbības partneriem, uz Jūsu Personas datu apstrādi tiks attiecināti attiecīgā Sadarbības partnera privātuma noteikumi.

Mindi var nodot Jūsu Personas datus Trešajām personām, kas nodrošina, piemēram, maksājumu iestādes, grāmatvedības, juridiskos un IT pakalpojumus. Sabiedrībai, atsevišķos gadījumos, var būt pienākums izpaust Lietotāja Personas datus Kompetentajām iestādēm saskaņā ar pamatotu pieprasījumu.

Visu Lietotāja Personas datu apstrādes nolūku ietvaros Lietotāja Personas datus saņem un apstrādā Mindi, Sadarbības partneri un Mindi pakalpojumu sniedzēji – datu apstrādātāji.

Mindi vērš Jūsu uzmanību, ka pirms Trešo personu vai Sadarbības partneru pakalpojumu saņemšanas vai preču iegādes Jums ir pienākums iepazīties arī ar Trešo personu vai Sadarbības partneru privātuma politikām un citiem norādītājiem personu datu apstrādes dokumentiem.

Ar Sadarbības partneriem un privātuma politikām Jūs varat iepazīties šeit:

Apdrošināšanas partneri

 1. ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

 2. If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

 3. AAS "BALTA"

 4. Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

 5. Gjensidige” Latvijas filiāle

 6. AAS “BTA Baltic Insurance Company”

Vēlamies uzsvērt, ka mēs nenododam Jūsu Personas datus valsts iestādēm vai Trešajām personām bez attiecīga tiesiska pamata. Mindi garantē, ka Lietotāja Personas datu apstrādātāji, ko Mindi piesaista Pakalpojumu sniegšanā, ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par mūsu noteiktajiem drošības standartiem.

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Jūsu Personas dati tiek glabāti kā pierādījums par Lietotāja identitāti, Portāla lietošanaslīguma izpildi, Mindi un Sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanu, un glabāti līdz brīdim, kad Profils tiek dzēsts, Personas dati vairs nav nepieciešami Mindi vai Sadarbības partnera pakalpojumu sniegšanai, iestājas uz Mindi attiecināmajos tiesību aktos noteiktais Personas datu glabāšanas termiņš, vai Jūs atsaucat savu piekrišanu gadījumos, kad Personas datu apstrāde tiek veikta ar Jūsu piekrišanu.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par Mindi pakalpojumu sniegšanu, Mindi pakalpojumu līguma izpildi Mindi Lietotāja Personas datus saglabā vismaz 3 (trīs) gadus no Profila dzēšanas vai attiecīgā Mindi pakalpojuma sniegšanas brīža. Atsevišķus Personas datus vai informāciju Mindi var glabāt ilgāk, lai izpildītu citus uz Mindi attiecināmus Kompetento iestāžu noteiktos tiesiskos pienākumus vai īstenotu mūsu tiesības.

Grāmatvedības vajadzībām Mindi apstrādā Lietotāja Personas datus, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto Portāla lietošanas līgumu un Mindi pakalpojumu sniegšanu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc Profila dzēšanas vai Mindi pakalpojuma sniegšanas dienas.

Mindi informāciju par Lietotāja sniegto piekrišanu Personas datu apstrādei var glabāt kā pierādījumu vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš minētie glabāšanas termiņi var tikt mainīti piemērojamo normatīvo aktu grozījumu, Mindi iekšējo noteikumu izmaiņu rezultātā vai citu apstākļu dēļ. Šie termiņi ir tikai aptuveni, paredzēti Lietotāju ērtībai un nav saistoši Mindi.

10. Jūsu tiesības

Mindi respektē un nodrošina Jums tiesības kontrolēt Jūsu Personas datu apstrādi, tai skaitā piekļūt, pārvaldīt, labot, kontrolēt un dzēst Personas datus, ko Mindi par Jums apstrādā. Mindi nodrošina Jums iespēju labot atsevišķus Personas datus caur Profilu.

Ja Jūs vēlaties iegūt informāciju par Personas datu apstrādi, ko veic Sadarbības partneri, lūdzu, vērsieties pie attiecīgā Sadarbības partnera.

Kad Mindi saņem Lietotāja pieprasījumu par kādu no zemāk minēto tiesību izmantošanu, Mindi izskata Lietotāja pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Ja Jūs vēlaties izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, to var darīt, sazinoties ar Mindi, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Mindi patur tiesības pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai pārbaudītu personas identitāti, un aizsargātu Jūsu Personas datus no izpaušanas Sadarbības partneriem vai Trešajām personām. Lietotājs ir tiesīgs piekļūt saviem Personas datiem bez maksas.

10.1. Tiesības saņemt informāciju

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam vai neapstrādājam Lietotāja Personas datus, un, ja mēs apstrādājam, pieprasīt iegūt mūsu rīcībā esošo Lietotāja Personas datu kopiju, kā arī informāciju par to, kā dati tiek apstrādāti.

10.2. Tiesības labot Personas datus

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Mindi labo Lietotāja neprecīzos vai nepareizos Personas datus. Mēs dodam Lietotājam iespēju labot savus Personas datus Portālā, tomēr ne visus Personas datus var labot, izmantojot šo veidu. Mēs pārbaudīsim, vai labotie Personas dati ir patiesi un precīzi.

10.3. Tiesības dzēst Personas datus

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Lietotāja Personas datus, tomēr mēs paturam tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

10.4. Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai mēs ierobežojam apstrādi, ja tam ir tiesisks pamats. Lietotāja Personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Mindi apstrādā Lietotāja Personas datus tikai pēc Lietotāja piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Mindi interešu dēļ. Tas neattiecas uz Personas datu glabāšanu.

10.5. Tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs iebilst pret Personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai apstrādi, kas balstās uz mūsu leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā konkrēto situāciju un svarīgus iemeslus, Lietotājs vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētās konkrētās situācijas vai svarīgā iemesla dēļ.

Šīs tiesības nozīmē to, ka Jūs varat pieprasīt, lai Mindi pārtrauc Jūsu personas datu apstrādi gadījumos, kad tā balstās uz Mindi leģitīmo interesi, un, Jūsuprāt, ir svarīgi iemesli vai radusies īpaša situācija, kādēļ tieši Jūsu Personas datu apstrāde būtu pārtraucama.

10.6. Tiesības pārsūtīt Personas datus

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai mēs pieņemam un nosūtām Lietotāja Personas datus Lietotājam vai citam datu pārzinim. Lietotājs var realizēt šīs tiesības, ciktāl Lietotājs ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai Portāla lietošanas līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus. Šīs tiesības attiecas arī uz, piemēram, aktivitāšu vēstures un Portāla lietošanas vēstures datiem. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko mēs radām, piemēram, Lietotāja profiliem, kas veidoti, analizējot datus.

10.7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Lietotājam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā. Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Lietotājs atsauc savu piekrišanu, likumību. Šīs tiesības attiecas uz mārketinga paziņojumu saņemšanu no Mindi.

10.8. Tiesības vērsties uzraudzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi, Jūs varat vērsties pie mums, un mēs centīsimies sniegt atbildi vai rast risinājumu Jūsu problēmai. Tomēr, ja Lietotājs ir pārliecināts, ka mēs nevaram rast risinājumu, Lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē par Mindi veiktajām Personas datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, e-pasts: [email protected]

Mindi privātuma politika atjaunota 2021. gada martā.