Portāla lietošanas noteikumi

Portāla lietošanas noteikumi veido līgumu starp Lietotāju un Mindi, ar kuru Mindi apņemas Lietotājam sniegt Mindi pakalpojumus (tajā skaitā Portāla lietošanu un piedāvājumu sagatavošanu par apdrošināšanas un kreditēšanas pakalpojumiem), kas sastāv no tālāk pieejamajiem Portāla lietošanas vispārīgajiem noteikumiem un speciālajiem noteikumiem.

Personai, kura saņem Mindi pakalpojumus (tajā skaita piekļūst, apmeklē, izmanto vai veic jebkādas citas darbības Portālā) neatkarīgi no Profila izveidošanas vai nē, ir saistošie Portāla lietošanas noteikumi, Mindi privātuma politika un Mindi lojalitātes programmas "Mindi punkti" noteikumi. Persona, saņemot Mindi pakalpojumus (tajā skaitā lietojot Portālu), apliecina savu piekrišanu tiem un atzīst sev par saistošiem. Personai nav tiesību saņemt Mindi pakalpojumus (tajā skaitā lietot Portālu) un personai ir pienākums nekavējoties pārtraukt Portāla lietošanu, ja persona nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, Mindi privātuma politikai vai Mindi lojalitātes programmas "Mindi punkti" noteikumiem.

A Portāla lietošanas vispārīgie noteikumi

1. Mindi

1.1. Mindi ir SIA “Mindi Latvia”, reģistrācijas numurs 40203282855, SIA "Mindi insurance", reģistrācijas numurs 40203271832, un/vai jebkura ar kādu no tām saistīta komercsabiedrība (tajā skaitā mātes, meitas un māsas sabiedrības). 

1.2. Apdrošināšanas brokera pakalpojumus ar Portāla starpniecību sniedz apdrošināšanas starpnieks SIA "Mindi insurance", reģistrācijas numurs 40203271832, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence Nr. 06.09.02/2299. 

1.3. Mindi pakalpojumi ir informācijas iegūšana, atlasīšana un sniegšana Lietotājam par Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm (piemēram, apdrošināšanas vai kreditēšanas pakalpojumus, sadzīves rēķinu samaksas pakalpojumus, nekustamo īpašumu vērtēšanas un citus ikdienas sadzīvei nepieciešamos pakalpojumus un preces), tajā skaitā ar iespēju Sadarbības partneru pakalpojumus salīdzināt savā starpā caur Portālu, un citi Portālā pieejamie Mindi pakalpojumi.

1.4. Mindi nav atbildīgs par Lietotāja vai Sadarbības partnera informācijas vai dokumentu patiesumu un īstumu un nav atbildīgs par Lietotāja vai Sadarbības partnera savstarpējo saistību nepienācīgu vai neizpildi vispār (tajā skaitā par Sadarbības partneru pakalpojumu un preču kvalitāti un atbilstību Sadarbības partneru informācijai vai dokumentiem), ja vien Portāla lietošanas speciālajos noteikumos nav noteikts citādāk. 

1.5. Portālā vai Mindi saziņā ar Lietotāju minētās saites uz Sadarbības partneru mājas lapām ir norādītas tikai un vienīgi Lietotāju informēšanai un ērtībai. Mindi nekontrolē un nepārvalda Sadarbības partneru mājas lapas. 

2. Lietotājs 

2.1. Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kura izmanto Mindi pakalpojumus (tajā skaitā piekļūst, apmeklē, lieto vai veic jebkādas citas darbības Portālā, tajā skaitā caur Profilu). 

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Mindi pakalpojumus (tajā skaitā lietot Portālu) tikai un vienīgi personiskiem un nekomerciāliem mērķiem, lai personiskām vajadzībām (patēriņam) varētu iegūt un salīdzināt informāciju par Sadarbības partneru pakalpojumiem vai precēm un lietot citus Mindi pakalpojumus. 

2.3. Lietotājs patstāvīgi pieņem lēmumus par Sadarbības partneru un viņu pakalpojumu vai preču izvēli un par līgumu slēgšanu ar Sadarbības partneriem. 

2.4. Lietotājs ir pats personīgi atbildīgs par saviem lēmumiem, kuri tiek pieņemti, lietojot Portālu, ja vien Portāla lietošanas speciālajos noteikumos nav noteikts citādāk. 

2.5. Lietotājam ir pienākums pārliecināties, ka viņš vai viņa drīkst saņemt Sadarbības partneru pakalpojumus vai preces saskaņā ar Portāla lietošanas noteikumiem, normatīvajiem aktiem un Sadarbības partneru pakalpojuma vai preces izmantošanas vai iegādes noteikumiem. 

2.6. Lietotājam ir aizliegts veikt, atbalstīt, slēpt vai citādi veikt pretlikumīgas vai nelabticīgas darbības vai nodarīt jebkāda veida kaitējumu Mindi, Sadarbības partneriem vai citām trešajām personām. 

2.7. Lietotājam ir pienākums sniegt tikai un vienīgi patiesu, aktuālu un negrozītu informāciju un dokumentus Mindi un Sadarbības partneriem. 

2.8. Lietotāja ērtībai Mindi var Portālā aizpildīt nepieciešamos informācijas laukus (vietas) ar pieņēmumiem, kas saistīti ar Klienta izvēlēto Sadarbības partneru pakalpojumu vai preci, vadoties no atbildēm, kuras līdzīgos gadījumos sniedz citas personas, vai vadoties no Mindi rīcībā esošās informācijas par Lietotāju. Lietotājam ir pienākums rūpīgi pārbaudīt, vai Mindi sniegti pieņēmumi informācijas laukos (vietās) ir pareizi, un ir pienākums veikt tajos labojumus, lai informācija būtu patiesa un pilnīgā pirms tās iesniegšanas Mindi. 

2.9. Lietotājam ir pienākums lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. 

2.10. Lietotājam ir pienākums saziņā ar Mindi un Sadarbības partneriem būt pieklājīgam un ievērot Latvijas Republikā vispārpieņemtās morāles un uzvedības normas. 

2.11. Lietotājam ir saprotams, ka Mindi nesniedz nekāda veida rekomendācijas, ieteikumus vai citus padomus par Sadarbības partneriem un viņu pakalpojumiem vai precēm, ja vien Portāla lietošanas speciālajos noteikumos nav noteikts citādāk. 

2.12. Lietotājam ir pienākums rūpīgi pārliecināties, ka Lietotāja veiktie maksājumi Sadarbības partneriem notiek atbilstoši Mindi sniegtajām instrukcijām. Jebkuri maksājumi Sadarbības partneriem, kurus ir tiesīgs saņemt Mindi, ir veicami tikai uz vienīgi uz norēķinu kontiem, kas atvērti uz Mindi vārda. 

2.13. Mindi var Sadarbības partnera uzdevumā sniegt Lietotājam informāciju vai dokumentus, kurus ir sagatavojis un par kuru saturu ir atbildīgs Sadarbības partneris, par Sadarbības partneri un viņa pakalpojumiem vai precēm. 

2.14. Lietotājs var lietot Portālu citas personas vārdā un uzdevumā, ja Lietotājs ir saņēmis pienācīgu pilnvarojumu un piekrišanu no attiecīgās personas par viņas datu un informācijas sniegšanu Mindi un par Mindi pakalpojumu izmantošanu un ja Portāla lietošanas speciālie noteikumi to neaizliedz. 

2.15. Ja Lietotājs ir sniedzis Mindi citas personas datus un informāciju, tas ir uzskatāms par Lietotāja apliecinājumu, ka Lietotājs atbilstoši Portāla lietošanas noteikumu 2.13. punktam bija tiesīgs to darīt. 

2.16. Ja Portāla lietošanas vispārīgo noteikumu 2.13. punktā noteiktajā gadījumā Lietotājs ir rīkojies ārpus piešķirtā pilnvarojuma apjoma vai bez piekrišanas, tad attiecīgās saistības pret Mindi un/vai Sadarbības partneri ir pienākums izpildīt pašam Lietotājam personīgi un Lietotājs ir atbildīgs par kaitējuma atlīdzināšanu, kas ir nodarīts Mindi vai attiecīgajai personai. 

2.17. Mindi var veikt darbības Lietotāja vietā vai vārdā Portāla lietošanas speciālajos noteikumos, Lietotāja un Sadarbības partnera starpā noslēgtajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos 

3. Portāls 

3.1. Portāls ir Mindi izveidotas un ar preču zīmi “MINDI” apkalpotas interneta vietnes, tajā skaitā interneta vietne ar domēna vārdu www.mindi.lv, un mobilās aplikācijas, kuras izmantojamas ar viedierīcēm. 

3.2. Lietotājs ar Portāla starpniecību ir tiesīgs saņemt Mindi pakalpojumus, tajā skaitā Lietotājs var iepazīties un savstarpēji salīdzināt Sadarbības partneru piedāvātos pakalpojumus un preces un, ja Portālā tiek piedāvāta tāda iespēja, tad noslēgt līgumus ar Sadarbības partneriem, veikt maksājumus Sadarbības partneriem, kurus Mindi ir tiesīgs saņemt Sadarbības partneru vietā vai vārdā, un veikt citas Portālā norādītās darbības. 

3.3. Portālā pieejamā informācija par Sadarbības partneriem, to piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm un saņemšanas noteikumiem ne vienmēr var saturēt visu un pilnīgu informāciju un noteikumus par tiem. Lietotājam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar visu informāciju un noteikumiem (tajā skaitā Sadarbības partneru mājaslapā) pirms Sadarbības partneru pakalpojumu saņemšanas vai preču iegādes. 

3.4. Portālā var tikt norādīts arī trešo personu viedoklis, atsauksmes vai vērtējumi par Sadarbības partneriem un to piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, par ko Mindi nav atbildīgs. 

3.5. Lietotājam ir tiesības piekļūt, apmeklēt, izmantot vai veikt jebkādas citas darbības Portālā tikai un vienīgi tad, ja Lietotājs ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem, Mindi privātuma politiku un Mindi lojalitātes programmas "Mindi punkti" noteikumiem, un piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem. 

3.6. Lietotājam ir aizliegts lietot Portālu, ja Lietotājs nav rīcībspējīgs vai atrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. 

3.7. Mindi ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai Lietotājs apliecina iepazīšanos ar Portāla lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un Mindi lojalitātes programmas "Mindi punkti" noteikumiem un/vai piekrišanu Portāla lietošanu noteikumiem. 

3.8. Lietotājam ir pienākums veikt atlīdzības vai citu maksājumu samaksu, kas attiecās uz Lietotāja pieprasījumiem pieprasītajiem Sadarbības partneru pakalpojumiem vai attiecībās uz maksājumu pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti caur Portālu. 

3.9. Lietotājam ir tiesības veikt atlīdzības vai citu maksājumu samaksu Portālā tikai un vienīgi Portālā norādītāja veidā un vietā. Cita veida norēķini netiks pieņemti. 

3.10. Ja tas būs nepieciešams, tad Mindi nodos informāciju par jums un jūsu maksāšanas līdzekli attiecīgajām trešajām personām, kuras nodrošinās maksājuma veikšanu par Sadarbības partnera pakalpojuma saņemšanu vai preces iegādi. Mindi vai attiecīgā trešā persona var pieprasīt atlīdzību par norēķināšanās nodrošināšanu ar Sadarbības partneri, par ko Lietotājs vienmēr tiks informēts pirms maksājuma veikšanas. 

3.11. Pirms atsevišķu darbību veikšanas Portālā (piemēram, pieteikšanās līguma noslēgšanai ar Sadarbības partneri vai maksājuma veikšanas Sadarbības partnerim, kuru Sadarbības partnera vārdā saņems Mindi) Lietotājam var būt pienākums veikt papildu darbības, lai Mindi varētu identificēt vai izpētīt Lietotāju un/vai iegūt informāciju vai dokumentus par Lietotāju no trešajām personām (piemēram, izmantot trešās personas maksājuma pakalpojumu vai sniegt Mindi informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Mindi par Lietotāju). 

3.12. Pirms atsevišķu darbību veikšanas Portālā Lietotājam var būt pienākums iepazīties ar Portāla lietošanas speciālajiem noteikumiem (piemēram, pirms apdrošināšanas vai kredīta piedāvājuma saņemšanas). Ja Lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas speciālajiem noteikumiem, tad Lietotājam nav tiesību veikt attiecīgo darbību Portālā. 

3.13. Mindi pēc saviem vienpersoniskiem ieskatiem jebkurā laikā var pieprasīt, lai Lietotājs veic darbības (piemēram, iesniedz dokumentus vai informāciju), kas apliecina Lietotāja identitāti vai tā iepriekš iesniegto dokumentu vai informācijas patiesību un īstenumu. 

4. Profils

4.1. Lietotājam tiek piedāvāta iespēja Portālā izveidot sev vienu unikālo Profilu, lai Lietotājs varētu izmantot Portālu. Profila izveidošana ir bezmaksas. 

4.2. Profils ir Lietotāja personīgā vietne Portālā, kas ir pieejama pēc Lietotāja autentifikācijas veikšanas kādā no Portālā piedāvātājiem veidiem. Profils tiek izveidots ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pienācīgu autentifikāciju kādā no Portālā pieejamajiem veidiem. 

4.3. Lietotājs, izveidojot Profilu, uzdod Mindi iegūt, atlasīt un sniegt Lietotājam informāciju par Sadarbības partneru pakalpojumiem un precēm, tajā skaitā par tādiem, kuri kļūst par Sadarbības partneriem pēc Profila izveidošanas. Taču Profila izveidošana pati par sevi nerada Lietotājam saistības pret Sadarbības partneriem. 

4.4. Viens no Lietotāja autentifikācijas veidiem, lai izveidotu Profilu, ir Tālruņa numura un SMS koda ievadīšana Portālā norādītajā vietā. 

4.5. Tālruņa numurs ir telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Lietotājs un kuru Lietotājs ir nolēmis izmantot, lai vienīgais piekļūtu savam Profilam Portālā. 

4.6. SMS kods ir Mindi izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, kuru Lietotājs nosūta uz Telefona numuru pēc tam, kad Lietotājs ir Portālā norādītajā vietā ievadījis Telefona numuru. 

4.7. Lai izveidotu Profilu, izmantojot Tālruņa numuru, Lietotājs Portālā norādītājā vietā ievada Telefona numuru, kas atbilst Portāla lietošanas līguma noteikumu prasībām, un SMS kodu, kuru Mindi nosūta uz Telefona numuru pēc tam, kad Lietotājs Portālā norādītajā vietā ievadījis Telefona numuru. 

4.8. Pēc Telefona numura un SMS koda ievadīšanās Portālā norādītāja vietā, Mindi izveido Lietotājam Profilu.  

4.9. Lai Lietotājs piekļūtu savam Profilam un lietotu Portālu ar Tālruņa numura starpniecību, Lietotājam ir nepieciešams Portālā norādītāja vietā ievadīt Telefona numuru un SMS kodu, kuru katrā reizē Mindi nosūta uz Telefona numuru pēc tam, kad Lietotājs Portālā norādītājā vietā ir ievadījis Telefona numuru. 

4.10. Lietotājam ir pienākums veikt saprātīgas piesardzības darbības, lai novērstu trešo personu iespēju lietot Lietotāja autentifikācijas rīkus vai datus (piemēram, Telefona numuru vai elektroniskā pasta adresi). 

4.11. Ja Lietotājs vēlas mainīt Telefona numuru, kas tiek lietots Lietotāja autentifikācijai un piekļūšanai Profilam, tad Lietotājam ir pienākums sazināties ar Mindi, kam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokuments no Lietotāja, lai veiktu Lietotāja identifikāciju. 

4.11. Ja par Lietotāja autentifikācijas rīku (piemēram, Telefona numura vai elektroniskās pasta adrese) vai datu (piemēram, paroles) izmantotāju ir kļuvusi trešā persona, Lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē Mindi, kas savu iespēju robežās pēc iespējas ātrāk aptur iespēju piekļūt Profilam ar attiecīgo Lietotāja autentifikācijas rīku vai datiem. 

4.12. Lietotājs apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir iespēja lietot Lietotāja autentifikācijas rīkus (piemēram, Telefona numuru vai elektroniskā pasta adresi) vai datus (piemēram, paroli), var piekļūt Lietotāja Profilam, tajā pieejamajai informācijai un dokumentiem, un Portālā var veikt darbībās Lietotājā vārdā un uzdevumā. Ja Portālam tiek piekļūts, izmantojot Telefona numuru vai citu Lietotāja autentifikācijas rīku vai datus, tad tiek uzskatīts, ka Portālā veiktās darbības ir veicis pats Lietotājs personīgi, uzņemoties attiecīgās saistības pret Mindi un/vai Sadarbības partneri. 

4.13. Ja Lietotājs vēlas mainīt Lietotāja autentifikācijas rīku (piemēram, Telefona numuru vai elektroniskā pasta adresi) vai datus (piemēram, paroli), kas tiek izmantoti piekļūšanai Profilam vai Profila izmantošanai, tad Lietotājs sazinās ar Mindi un veic Mindi norādītās darbības Portālā vai ārpus Portāla, kuru ietvaros Mindi iegūst informāciju par Lietotāja jauno Telefona numuru. 

4.14 Mindi pēc saviem vienpersoniskiem ieskatiem var jebkurā brīdī apturēt Lietotāja pieeju Profilam vai Profila izmantošanu bez paskaidrojumu sniegšanas. 

4.15. Ja Profils nav secīgus 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc kārtas aktīvi lietots, tad Profila darbība tiek izbeigta un starp Lietotāju un Mindi noslēgtais līgums par Mindi pakalpojumu sniegšanu zaudē spēku pats no sevis. 

5. Sadarbības partneris 

5.1. Sadarbības partneris ir trešā persona, kura ar Portāla starpniecību piedāvā savus pakalpojumus vai preces Lietotājam, slēdz līgumus ar Lietotājiem un saņem maksājumus no Lietotājiem. 

5.2. Mindi nodrošina iespēju Sadarbības partnerim sniegt ar Portāla starpniecību piedāvājumus Lietotājam par saviem pakalpojumiem un precēm un, ja Portālā tiek piedāvāta tāda iespēja, tad iespēju noslēgt līgumus ar Lietotāju un saņemt maksājumus no Lietotāja. 

5.3. Ja vien Portāla lietošanas speciālajos noteikumos nav noteikts citādāk, tad Mindi nav pienākums pārbaudīt un Mindi nav atbildīgs par to, vai Portālā pieejamā informācija vai dokumenti par Sadarbības partneri un tā pakalpojumiem un precēm ir patiesa un īsta, un par to, vai Sadarbības partneris pienācīgi vai vispār izpildīs saistības pret Lietotāju, tajā skaitā sniegt apsolīto pakalpojumu vai pārdos apsolīto preci. 

5.6. Mindi var veikt darbības Sadarbības partnera vietā vai vārdā atbilstoši Portāla lietošanas speciālajiem noteikumiem, Sadarbības partnera pilnvarojumam vai normatīvajos aktos noteiktajam. 

6. Personas datu apstrāde 

6.1. Lai varētu saņemt Sadarbības partneru piedāvājumus pakalpojumiem un precēm, Lietotājam var būt nepieciešams ar Portāla starpniecību sniegt savus personas datus. 

6.2. Pirms atsevišķu darbību veikšanas Portālā Lietotājam var tikt lūgts sniegt viņa brīvprātīgu piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu sūtīšanai. 

6.3. Brīvprātīgas piekrišanas sniegšana Lietotāja personu datu apstrādei vai komerciālu paziņojumu sūtīšanai var dot iespēju Sadarbības partneriem sagatavot pilnvērtīgākus piedāvājumus par saviem pakalpojumiem un precēm, kā arī dot iespēju Mindi informēt Lietotāju par viņam vai viņai personalizētiem Sadarbības partneru piedāvājumiem un citiem Portālā piedāvātājiem pakalpojumiem. 

6.4. Korespondence un saziņa starp Lietotāju un Mindi var tikt ierakstīta un fiksēta.  

6.5. Detalizēta informācija par Lietotāja datu apstrādi ir pieejama Privātuma politikā. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Fakts, ka Profilam ir piekļūts, izmantojot Portālā pieejamos autentifikācijas rīkus (piemēram, Tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi) un datus, ir pietiekams pierādījums tam, ka Portālu ir lietojis attiecīgais Lietotājs personīgi un caur Profilu Portālā veiktās darbības ir saistošas viņam vai viņai. 

7.2. Jebkuras preču zīmes, autora darbi (tajā skaitā datorprogrammas un datu bāzes) un cits intelektuālais īpašums, kā arī informācija, saturs un dati, kas ir pieejami Portālā un saņemot Mindi pakalpojumus, pieder Mindi vai personām, kuras ir piešķīrušas lietošanas tiesības Mindi. Lietotājam nav tiesību iepriekšminēto lietot bez Mindi piekrišanas saņemšanas, ja vien tas netiek lietots Mindi pakalpojumu saņemšanas ietvaros atbilstoši Portāla lietošanas noteikumiem vai īslaicīgiem personiskajiem mērķim, kas saistīti ar Mindi pakalpojumu saņemšanu. 

7.3. Lietotājs saglabā īpašuma tiesības uz informāciju un dokumentiem, kurus Lietotājs nodod Mindi, un piešķir Mindi tiesības tos lietot bez maksas, bez teritoriāliem ierobežojumiem un ar tiesībām nodot tos tālāk, ciktāl tas ir nepieciešams Mindi pakalpojumu sniegšanai vai Sabiedrības partneru pakalpojumu sniegšanai vai preču iegādei. 

7.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Par nepārvaramu varu puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tajā skaitā, elektrības padeves traucējumus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus puses nav spējušas novērst vai paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no viņas atkarīgās darbības, lai izpildītu savas saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas pusei ir pienākums nekavējoties izpildīt savas saistības. 

7.5. Lietotājam nav tiesību izmantot Mindi piederošu vai lietošanā esošu intelektuālo īpašumu, komercnoslēpumu, konfidenciālo informāciju veidā, kas nav saistīts ar Portāla lietošanu Portāla lietošanas noteikumos paredzētajiem mērķiem bez iepriekšējas rakstveida Mindi piekrišanas saņemšanas. 

7.6. Lietotājam nav tiesību lietot Portālu jebkāda veidā, kas nav saistīts ar Portāla lietošanas noteikumos paredzētajiem mērķiem, tajā skaitā Lietotājam nav tiesību veikt Portāla reverso inženieriju, dekompilēšanu, izjaukšanu, modificēšanu vai automatizētu izmantošanu. 

7.7. Mindi nav atbildīgs par Lietotājam nodarīto kaitējumu, kas radies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Portāla darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, elektronisko datu apmaiņas vai maksājuma sistēmu (tajā skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ. 

7.8. Mindi atbildība pret Lietotāju par Mindi darbības rezultātā nodarīto kaitējumu Lietotājam ir ierobežota ar atlīdzības apmēru, kuru Mindi saņem no Sadarbības partnera vai no Lietotāja par Mindi sniegto pakalpojumu. Ja Mindi nav saņēmis nekāda veida atlīdzību, tad Lietotājam nav tiesību prasīt nekāda veida kaitējuma atlīdzināšanu no Mindi. 

7.9. Mindi ir tiesības bez iepriekšējas Lietotāja informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Portāla  lietošanas noteikumos. Portāla lietošanas noteikumu jauno redakciju Mindi publicē Portālā, un attiecībā uz Lietotāju tie stājas spēkā pēc tam, kad Lietotājs apmeklē Portālu. Mindi var pieprasīt, lai Lietotājs apstiprina iepazīšanās un piekrišanu tiem, ja Lietotājs vēlas turpmāk lietot Portālu. 

7.10. Lietotājam ir tiesības izmantot saites uz Portālu, darot tās pieejamas trešajām personām, ar nosacījumu, ka Mindi vienpusējā skatījumā tas tiek darīts godprātīgi un tādā veidā netiek nodarīts kaitējums Mindi reputācijai vai netiek gūts labums no  Mindi reputācijas. Lietotājs nedrīkst izmantot saites uz Portālu tādā veidā, lai rastos iespaids, asociācija vai sajūta, ka Lietotājs ir saistīts ar Mindi. Mindi ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt, lai saišu uz Portālu izmantošana tiek nekavējoties pātraukta, nepamatojot iemeslus no Mindi puses. 

7.11. Ja Portāla vispārīgie lietošanas noteikumi (tajā skaitā noteikumi par Mindi atbildības ierobežojumiem) ir pretrunā ar Portāla lietošanas speciālajiem noteikumiem vai normatīvo aktu imperatīvam normām, tad pēdējie ir noteicošie. 

7.12. Par jebkuriem jautājumiem vai neskaidrībām Lietotājs var sazināties ar Mindi telefoniski (zvanot uz telefona numuru 27 670 000) darba dienā no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] 

7.13. Pušu strīdus saistībā ar Lietotāja un Mindi starpā noslēgto līgumu par Mindi pakalpojumu sniegšanu un ar to saistītiem jautājumiem izšķirs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

B Portāla lietošanas speciālie noteikumi attiecībā uz apdrošināšanu

1. Apdrošināšanas starpnieks 

1.1. SIA "Mindi insurance", reģistrācijas numurs 40203271832, ir apdrošināšanas starpnieks, kurš sniedz apdrošināšanas brokera pakalpojumus ar Portāla starpniecību, nodarbojoties ar apdrošināšanas izplatīšanu klientu (tajā skaitā Lietotāju) vārdā un interesēs. 

1.2. SIA "Mindi insurance" juridiskā adrese ir Nurmižu iela 5 - 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālruņa numurs ir 27670000 un elektroniskā pasta adrese ir [email protected] 

1.3. SIA "Mindi insurance" sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi. 

2. Klienta pienākumi 

2.1. Klientam (tajā skaitā Lietotājam) ir pienākums iepazīties ar visiem apdrošināšanas līguma noteikumiem un sazināties ar SIA "Mindi insurance", ja Lietotājam ir jebkādi jautājumi par apdrošināšanas līguma noteikumiem vai par ar apdrošināšanu saistītiem jēdzieniem. 

2.2. Klientam (tajā skaitā Lietotājam) ir pienākums sniegt visu informāciju par apdrošināšanas ņēmēja prasībām un vajadzībām apdrošināšanai un sniegt patiesu un pilnīgu informāciju (tajā skaitā apdrošināšanas objekta fotogrāfijas), noslēdzot apdrošināšanas līgumu, kā arī apdrošināšanas līguma darbības laikā attiecībā uz faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanā. 

2.3. Klienta ērtībai SIA "Mindi insurance" var Portālā aizpildīt nepieciešamos informācijas laukus (vietas) ar pieņēmumiem, kas saistīti ar Klienta izvēlēto apdrošināšanas pakalpojumu, vadoties no atbildēm, kuras līdzīgos gadījumos sniedz citas personas, vai vadoties no SIA "Mindi insurance" rīcībā esošās informācijas par Klientu. Klientam ir pienākums rūpīgi pārbaudīt, vai SIA "Mindi insurance" sniegti pieņēmumi informācijas laukos (vietās) ir pareizi, un ir pienākums veikt tajos labojumus, lai informācija būtu patiesa un pilnīgā pirms tās iesniegšanas SIA "Mindi insurance". 

2.4. Patiesas un informācijas nesniegšanas gadījumā apdrošināšanas līgumos noteiktajos gadījumos apdrošināšanas līgums var zaudēt spēku, apdrošinātājs var izmantot vienpusēju tiesību atkāpties no apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas atlīdzība var netikt izmaksāta pilnā vai daļējā apmērā. 

2.5. Patiesas un informācijas nesniegšanas gadījumā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var iestāties administratīvā atbildība vai kriminālatbildība. 

3. Ar apdrošināšanu saistītie jēdzieni 

3.1. Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikts zaudējuma apmērs, ko katrā apdrošināšanas gadījumā uzņemas apdrošinājuma ņēmējs un kas tiek atskaitīts no apdrošinātajiem zaudējumiem. Pašrisks ir naudas summa, par kādu tiks samazināta izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība. 

3.2. Virsapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību. Šādā gadījumā pēc jebkuras puses prasības apdrošinājuma summa samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz apdrošinājuma summa nepārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību. Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz. 

3.3. Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību. Šādā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. 

4. Apdrošināšanas starpnieka statuss 

4.1. SIA "Mindi insurance" nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs. 

4.2. SIA "Mindi insurance" atlīdzības veids ir noteikts proporcionāli no apdrošināšanas līgumā pielīgtās apdrošināšanas prēmijas, kuras apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrības. SIA "Mindi insurance" atlīdzība ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā. 

4.3. SIA "Mindi insurance" ir iekļauts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, ar kuru var iepazīties un par SIA "Mindi insurance" reģistrāciju šajā reģistrā var pārliecināties interneta vietnē https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/. 

5. Sūdzību iesniegšana un izskatīšana 

5.1. Klients var sūdzību jeb paziņojumu par neapmierinātību ar SIA "Mindi insurance" pakalpojumu sniegšanu bez maksas var iesniegt rakstiski (nosūtot pa pastu, elektronisko pastu vai nogādājot to SIA "Mindi insurance" personīgi) vai izteikt mutiski, ja tas tiek fiksēts rakstiski atbilstoši šo speciālo noteikumu 2.6. punktam. 

5.2. Par sūdzību nav uzskatāms paziņojums, kurā fiziskai personai nav norādīts vārds, uzvārds un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu, un juridiskai personai nav norādīts nosaukums un reģistrācijas numurs. 

5.3. Klients sūdzību bez maksas var iesniegt rakstiski (nosūtot pa pastu, elektronisko pastu vai nogādājot to SIA "Mindi insurance" personīgi) vai izteikt mutiski, ja tas tiek fiksēts rakstiski atbilstoši šo speciālo noteikumu 2.6. punktam.  

5.4. SIA "Mindi insurance" rekvizīti sūdzību iesniegšanai ir korespondences adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003 un elektroniskā pasta adrese: [email protected] 

5.5. Sūdzībai jāsatur šāda informācija: 

5.5.1. fiziskai personai: vārds, uzvārds un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu, piemēram, personas kods vai dzimšanas datums, vai identifikācijas dokumenta dati; 

5.5.2. juridiskai personai: nosaukums un reģistrācijas numurs; 

5.5.3. pēc iespējas detalizētu apstākļu, kas ir sūdzības iemesls, apraksts (tostarp ir minama šo apstākļu iestāšanās vieta un laiks, SIA "Mindi insurance" darbinieks, ja sūdzības iemesls ir darbinieka rīcība, atsauce uz konkrēta dokumenta noteikumiem, ja iemesls sūdzības iesniegšanai ir šie noteikumi: 

5.5.4. pamatojums, kāpēc konkrētā situācija rada neapmierinātību; 

5.5.5. sūdzības iesniegšanas datums un vieta; 

5.5.6. klienta kontaktinformācija: vismaz e-pasta adrese vai dzīvesvietas / galvenā biroja atrašanās vietas adrese; 

5.5.7. ja sūdzība nosūtīta pa pastu vai iesniegta klātienē – klienta parakstu; 

5.5.8. juridiskai personai norādāms parakstītāja amats un pārstāvības pamats; 

5.5.9. ja sūdzību iesniedz pilnvarotā persona, norādāmi pilnvarotās personas identificējoša informācija (šo speciālo noteikumu 5.5.1. apakšpunktā minētā) un pievienojama pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu, vai pilnvaras oriģināls; 

5.5.10. ja ir pieejami un ir saistīti ar sūdzību – sūdzībai pievienojami attiecīgie dokumenti vai to kopijas. 

5.6. Mutiski izteiktu sūdzību SIA "Mindi insurance" darbinieks vai amatpersona lūdz klientam pašrocīgi noformēt rakstiski vai, ja to lūdz klients, sūdzību rakstiski fiksē pats SIA "Mindi insurance" darbinieks vai amatpersona un lūdz klientu to parakstīt. Uz šādi noformētu sūdzību attiecas visas šo speciālo noteikumu 2.5. punktā paredzētās prasības. 

5.7. SIA "Mindi insurance" atbild uz sūdzību, kas atbilst speciālo noteikumu 8. punktam, 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi, klientu rakstiski informē par termiņu, kad atbilde tiks sniegta, pamatojot termiņa pagarinājuma nepieciešamību. 

5.8. Atbildi uz sūdzību sniedz rakstiski un atbildi nosūta klientam ierakstītā vēstulē vai citādi, fiksējot nosūtīšanas faktu, vai arī nogādājot klientam personīgi pret parakstu. Atbildi iesniedz pēc iespējas ievērojot sūdzībā norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

5.9. Ar SIA "Mindi insurance" sūdzību izskatīšanas procedūru detalizētāk var iepazīties šeit

5.10. Klients var vērsties arī: 

5.10.1. ja klients ir patērētājs – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (https://www.ptac.gov.lv); 

5.10.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (https://www.fktk.lv);  

5.10.3. Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas izveidotajā ombudā (https://www.brokers.lv/saturs/kas-ir-ombuds); un/vai 

5.10.4. Tiesā.

Mindi lojalitātes programmas "Mindi punktu" noteikumi

Lojalitātes programma, līmeņi un punkti

1. Mindi ir izveidojis lojalitātes programmu “Mindi punkti” ar mērķi sniegt iespēju Lietotājiem saņemt Mindi punktus par Lietotāja veiktajām darbībām Portālā, tajā skaitā par izmantotajiem Mindi pakalpojumiem un Lietotāja darījumiem ar Sadarbības partneriem par viņu piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm, kuri ir uzsākti vai veikti ar Portāla starpniecību, un Lietotājiem saņemt citas priekšrocības.

2. Mindi lojalitātes programmā automātiski piedalās visi Lietotāji, kuri ir Portālā izveidojuši Profilu un lieto Portālu caur Profilu.

3. Mindi punkti tiek piešķirti kā vienības, kuras var apmainīt pret Mindi lojalitātes programmā piedāvātājam balvām.

4. Lietotājam tiek piešķirts lojalitātes līmenis, kurš ir atkarīgs no iepriekšējo 24 mēnešu laikā saņemto Mindi punktu skaita.

5. Nepieciešamais Mindi punktu skaits, lai Lietotājam tiktu piešķirts augstāks lojalitātes līmenis, ir norādīts Profilā.

6. Augstāks lojalitātes līmenis dod iespēju Lietotājam saņemt vairāk Mindi punktus par Lietotāja veiktajām darbībām Portālā un citas Mindi piedāvātās priekšrocības (piemēram, iespēja piedalīties dažādās akcijās).

7. Ja Profils nav aktīvi izmantots 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc kārtas, tad Lietotājam piešķirtais lojalitātes līmenis tiek atcelts un Lietotājam tiek piešķirts sākotnējais lojalitātes līmenis.

8. Lietotājam ir rūpīgi jāizvērtē, vai Lietotājam ir nepieciešams veikt darījumu ar Sadarbības partneri par viņa piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm. Mindi punktu saņemšana nevar būt par iemeslu vai mērķi, kāpēc Lietotājs veic darījumu ar Sadarbības partneri vai izmanto Mindi pakalpojumus

Mindi punktu saņemšana

9. Mindi punktu skaits, kuru Lietotājs var saņemt par konkrētu Lietotāja veikto darbību Portālā, ir norādīts Portāla attiecīgajā sadaļā pirms konkrētās darbības veikšanas vai Mindi pakalpojuma saņemšanas.

10. Lietotāja saņemamo Mindi punktu skaits var būt saistīts ar Lietotāja darījuma ar Sadarbības partneri summas apmēru un var būt atkarīgs no Lietotājam piešķirtā lojalitātes līmeņa.

11. Lietotājs saņem Mindi punktus ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad Sadarbības partneris ir sniedzis apstiprinājumu Mindi par darījuma veikšanu ar Lietotāju, vai kad Lietotājs ir veicis citu darbību Portāla vai ir saņēmis Mindi pakalpojumu, par kuru var saņemt MIndi punktus.

12. Lietotāja neizmantoto Mindi punktu skaits ir pieejams Profilā pēc autentifikācijas veikšanas.

13. Mindi punktu izmantošanas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši kopš to saņemšanas brīža.

14. Ja Mindi pieņem lēmumu par Mindi lojalitātes programmas izbeigšanu attiecībā uz Lietotāju vai kopumā, tad neizmantotos Mindi punktus Lietotājs ir tiesīgs izmantot 2 (divu) mēnešu laikā pēc Mindi lēmuma pieņemšanas brīža.

15. Ja Portāla lietošanas noteikumos noteiktā gadījumā Mindi pieņem lēmumu par Profila darbības izbeigšanu, tad Lietotājs zaudē neizmantotos Mindi punktus bez tiesībām tos izmantot.

16. Mindi ir tiesības dzēst Lietotāja neizmantotos MIndi punktus, neizsniegt balvas un izbeigt Lietotāja dalību Mindi lojalitātes programmā, ja Mindi rodas aizdomas, ka Lietotājs veic vai mēģina veikt nelikumīgas darbības Mindi punktu saņemšanai, pārkāpj Portāla lietošanas noteikumus vai rīkojas nelabticīgi.

Mindi punktu izmantošana

17. Lietotājs var neizmantotos Mindi punktus, kuriem nav beidzies izmantošanas termiņš, apmainīt pret balvām – Mindi, Sadarbības partneru vai trešo personu precēm, pakalpojumiem, dāvanu kartēm vai atlaidēm, kuru saraksts ir norādīts Portālā attiecīgajā sadaļā.

18. Pirms Lietotājs var neizmantotos Mindi punktus apmainīt pret balvām, Lietotājam ir obligāti jāveic vismaz 1 (viens) darījums ar Sadarbības partneri par viņu piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm, kurš ir uzsākti vai veikts ar Portāla starpniecību.

19. Katrai balvai ir noteikts nepieciešamo Mindi punktu skaits, kurš Lietotājam ir jāizmanto, lai Lietotājs varētu veikt Mindi punktu apmaiņu pret balvu.

20. Mindi var vienpersoniski bez Lietotāju brīdināšanas mainīt Mindi lojalitātes programmas ietvaros piedāvātās balvas, apmaiņai nepieciešamo Mindi punktu skaitu un citus balvas apmaiņas vai izmantošanas noteikumus, norādot izmaiņas Portāla attiecīgajā sadaļā. Aktuālais un spēkā esošais pieejamo balvu saraksts, apmaiņai nepieciešamo Mindi punktu skaits un citi balvu apmaiņas vai izmantošanas noteikumi ir pieejami Portāla attiecīgajā sadaļā.

21. Mindi lojalitātes programmas ietvaros piedāvāto balvu pieejamība var būt atkarīga no trešās personas (balvas nodrošinātāja) nosacījumiem vai citiem apstākļiem, kas ir saistīti ar trešo personu (balvas nodrošinātāju). Balvu nav iespējams izmantot kopā ar citiem Mindi vai trešās personas (balvas nodrošinātāja) piedāvājumiem vai pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi.

22. Lietotājs, izvēloties balvu un veicot Mindi punktu apmaiņu pret to, apliecina, ka ir iepazinies ar balvu un tās saņemšanas noteikumiem un saistībā ar to nav pretenziju pret Mindi.

23. Lietotājs saņem balvu Portālā attiecīgajā sadaļā norādītājā kārtībā pēc tam, kad Lietotājs ir norādījis visu balvas apmaiņai nepieciešamo informāciju.

24. Pēc Portālā norādīto darbību veikšanas (balvas izvēles un apstiprinājums sniegšanas) attiecībā uz balvas apmaiņu Lietotājam vairs nav iespējams atteikties no balvas vai veikt tās apmaiņu pret citu balvu un Lietotāja izmantotie Mindi punkti tiek dzēsti.

25. Ja Lietotājam nav iespējams balvu izmantot balvas nodrošinātāja vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ vai Lietotājs saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem aktiem Lietotājs ir izmantojis atteikuma tiesības no balvas saņemšanas vai citos gadījumos ir atgriezis balvu atpakaļ balvas nodrošinātajam, tad MINDI pēc Lietotāja lūguma (un attiecīgu pierādījumu saņemšanas par balvas atgriešanu balvas nodrošinātājam) atjauno Lietotāja izmantoto Mindi punktu skaitu vai piedāvā citu balvu, kuras saņemšanai ir nepieciešams līdzvērtīgs Mindi punktu skaits.

26. MINDI nav atbildīgs par balvas kvalitāti, saturu vai citām īpašībām. Lietotājs ir tiesīgs vērsties ar jebkāda veida pretenzijām vai prasībām pie balvas nodrošinātāja.

27. Informāciju ar Mindi punktiem, Lietotāja lojalitātes līmeni, apmainītajām balvām un Lietotāja dalību Mindi lojalitātes programmā var iegūt Profilā pēc autentifikācijas veikšanas.

28. Ja Lietotājs ir uzzinājis vai viņam bija jāuzzina par jebkāda veida neprecizitātēm Mindi lojalitātes programmā vai Lietotājam piešķirto Mindi punktu skaitā, tad Lietotājs par to informē Mindi ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad Lietotājs to uzzināja vai bija jāuzzina. Pēc iepriekšminētā termiņa iestāšanās Lietotājam nav tiesību apstrīdēt Mindi veiktās darbības Mindi lojalitātes programmas ietvaros.

29. Lietotājam nav tiesības saņemtos Mindi punktus dāvināt, pārdot vai citādi nodot citai personai vai apmainīt pret naudas līdzekļiem.

Citi noteikumi

30. Mindi ir tiesības jebkurā brīdi vienpusēji mainīt Mindi lojalitātes programmas noteikumus vai izbeigt tās darbību.

31. Mindi lojalitātes programmas noteikumos lietotājiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Portāla lietošanas noteikumos.

32. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu nodokļu, ar ko var tikt aplikta balvas saņemšana, samaksu, tajā skaitā gadījumā, ja balva tiek atzīta par Lietotāja ienākumu.

33. Mindi veic Lietotāja personas datu apstrādi Mindi lojalitātes programmas nodrošināšanai, tajā skaitā balvu apmaiņai pret Mindi punktiem, Privātuma politikā noteiktajā kārtībā un ievērojot normatīvos aktos.

Portāla lietošanas noteikumi atjaunoti 2021.gada martā